Pizzo dei Tre Signori (SO/LC/BG)

Name
Pizzo dei Tre Signori (SO/LC/BG)
Lat.
46°00′41.52″N
Long.
9°31′38.79″E
Related places
Alpi Orobie