Name
Kanazawa (GIAPPONE)
Lat.
36°33′40.78″N
Long.
136°39′22.4″E