Name
Corteno Golgi (BS)
Alternative name
Corteno
Lat.
46°10′01″N
Long.
10°14′40″E